Rosinfeltvej 2. etape

13 nye klimatilpassede parcelhusbyggegrunde til salg nu på Rosinfeltvej i Tønder

Grundene byggemodnes med lokal afledning af regnvand, (LAR), så regnvandet nedsives/genanvendes i stedet for at komme i kloaksystemet. I fællesarealer og veje anvendes belægninger, hvor vandet kan trænge igennem, og der etableres regnvandsbeder/grøfter m.m. Hovedformålet med disse LAR-tiltag, er at sikre at regnvandet forsinkes og fordampes i tilfælde af de store regnmængder, som er blevet hyppigere de seneste år. LAR-tiltagene vil således bidrage til, at overløb af kloakker og andre uheldige følger af voldsomt vejr undgås.

Det er 13 nye parcelhusgrunde, der ligger i den sydlige del af lokalplanområdet. Grundene er fra 750 m² til 1.185 m². Grundene er p.t. i udbud og sidste budfrist er onsdag den 29.juni 2016 med overtagelse tidligst 15. september 2016. Mindsteprisen er 297 kr. pr. m² inkl. moms.

Derudover udbydes et areal mod syd/vest. Arealet på 3.750 m² er udlagt til tæt/lave boliger. Arealet er markeret med grøn farve på kortet herunder.

 
Ny spændende lokalplanlægning


For Rosinfeltvej II etape er lavet en spændende lokalplan, hvor området fremtidssikres, så det er robust over for de stigende regnmængder.

For første gang i Tønder Kommune laves en byggemodning med regnvandshåndtering i åbne systemer og med stor fokus på klimatilpasning.

Klimatilpasningen i området skal bidrage til et grønt og blødt udtryk. Det gøres ved at minimere befæstede arealer, etablere grønne forsinkelsesbassiner i fælles arealer/langs veje, etablere grøn afskærmning som skal bestå af levende hegn/hække og ved mulighed for etablering af grønne tage.

Udformningen af regnvandshåndtering skal tage udgangspunkt i de landskabelige forhold, og give området et naturskønt og rekreativt udtryk. Fællesarealerne placeres i større og mindre fælles aktivitets-, opholds-, og legezoner mellem husene som en del af gaderummet. Ved at forskyde kørebanens forløb skabes der plads til både regnvandshåndtering, og aktivitets-, opholds,- og legezoner. Her kan beboerne mødes og færdes uforstyrret af gadens trafik, og zonerne kan indrettes med bænke, legeredskaber, fitnessredskaber, lædannende skærme, haver, vand eller træer, eller blot udnyttes til spontan ophold og leg.

Anlæg til håndtering af regnvand skal ses som en positiv ressource til at udnytte regnvandet og derved tilføre landskabet kvalitet og skabe varierede levesteder for dyr og planter, og give beboerne mulighed for rekreative oplevelser.

 

 

 

 

.

 

 

 

Siden er opdateret:
10.06.2016