Myndighed

Oversigt over opgave- og ansvarsområder i myndighedsafdelingen

Myndighed varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til sundhedsloven og serviceloven. Det kan for eksempel være socialpædagogisk bistand, plejebolig og tilskud til merudgifter. Nedenstående kan du se alle de opgaver der løses af Handicap og psykiatri i Tønder Kommune, samt hvilken paragraf der er gældende:

•    Generel råd og vejledning

•    SEL. § 85 hjemmestøtte

•    SEL. § 96 Borgerstyret Personlig Assistance

•    SEL. § 97 ledsagerordning

•    SEL. § 98 Døvblinde

•    SEL. § 99 Støtte- og kontaktperson

•    SEL. § 100 merudgifter 

•    SEL. § 102 Tilskud til behandling

•    SEL. § 103 beskyttet beskæftigelse

•    SEL. § 104 Aktivitets og samværstilbud

•    SEL. § 107 Midlertidig botilbud

•    SEL. § 108 Længere varende botilbud

•    SEL. § 109 Kvindekrisecenter

•    SEL. § 110 Forsorgshjem

•    SEL. § 114 Støtte til bil

•    Afgørelser vedr. førtidspension

•    Værgemål

•    Magtanvendelse

•    Domfældte

•    Køb af pladser uden for kommunen

•    Exit-samarbejde

•    PSP-samarbejde

•    Husvilde/udsættelsessager

•    Indsatte i fængsler

•    Omsorgstandpleje

 

Borgernes ansøgninger om hjælp behandles af social- eller sundhedsfagligt uddannede medarbejdere.

Oversigt over medarbejdere

Anette Ehmsen

74929470    

Anette Guldbrandt Matthiesen

74929424  

anegma@toender.dk

Berit Thomsen     

74929419  

sobt@toender.dk

Britta Christiansen     

74929457    

BC@toender.dk

Eva Vestergaard     

74929777    

eve@toender.dk

Iben Mølgaard     

74929418  

ibemoe@toender.dk

Inger Øder     

74929144  

ioe@toender.dk

Kristine Bredal Fredsted     

74929423    

kbf1@toender.dk

Laila Averhoff Møbes     

74929096  

lam@toender.dk

Preben Lauesen     

74929413    

prl@toender.dk

 

Siden er opdateret:
19.04.2016