Strategiplan 2014-2017

Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017 er resultatet af en omfattende proces med inddragelse af flere fora

Som optakt til den nye kommunalbestyrelses udarbejdelse af politiske pejlemærker blev primo 2014 gennemført et introduktionsforløb, hvor overordnede økonomiske og strategiske temaer blev præsenteret. Dette mundede ud i kommunalbestyrelsens strategiseminar i marts måned. Her formulerede Kommunalbestyrelsen fire visioner og to strategier, som sætter retningen for Tønder Kommune i den kommende periode.

Efterfølgende har administrationen arbejdet videre med de politikker, strategier og indsatser, som skal understøtte de af kommunalbestyrelsen udstukne retninger. Med forankring i direktionsstaben har Strategiforum det overordnede ansvar for arbejdet med strategiplanen. Strategiforum har derfor ad flere omgange givet input til planen og har samlet det endelige oplæg.

Derudover har Lederforum og HMU via workshops omkring de politiske visioner bidraget med input til de forskellige indsatsområder. Denne brede involvering er et godt grundlag for at de politiske visioner bliver ført ud i livet.

Strategiplanen har til formål at udstikke retningen for Tønder Kommunes ca. 4000 medarbejdere. Derudover kan Strategiplanen også bruges i det politiske arbejde, hvor den kan danne grundlag for de politiske prioriteringer blandt andet ved budgetlægningen.

Forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen behandles oplægget til strategiplanen i alle stående udvalg. Forud for økonomiudvalgsmødet deltager HMU i et høringsmøde om planen.

Strategiplanen er en rullende plan over fire år med en årlig evaluering og tilpasning.

Download strategiplanen her

Siden er opdateret:
09.04.2016