Erhvervsaffald

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt

Som virksomhed har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Du vælger selv, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald. Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister.

I Affaldsplanen kan du læse om de planer, kommunen har for affaldsområdet, og hvilke emner vi vil tage op i de kommende år.

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg, da det forurener og udvikler giftige dampe. Det betyder, at virksomheder ikke må brænde deres affald, herunder træpaller, nedbrydningstræ eller andet forbrændingsegnet affald, hverken i det fri eller i et fyringsanlæg/brændeovn eller lignende.

Affaldet skal i stedet sorteres og bortskaffes efter reglerne i kommunens affaldsregulativer.

Afbrænding af haveaffald

Der er nogle få undtagelser, hvor afbrænding af affald er tilladt. Du kan læse mere omreglerne for afbrænding i regulativet for erhvervsaffald (pdf) og i vores folder Klar besked om afbrænding.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sikre, at dit genanvendelige affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • der er over 1 tons affald eller
  • affaldet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er uforurenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Du skal anmelde dit byggeaffald via Byg og Miljø (BOM) eller via vores anmeldeskema for byggeog anlægsaffald.

I vores vejledning om bygge- og anlægsaffald og i vores nyhedsbrev nyhedsbrev august 2014 og nyhedsbrev november 2014 kan du læse mere om håndtering af affaldet.

Genbrugspladser

Du har mulighed for at aflevere dit affald på genbrugspladserne i kommunen, hvis din virksomhed er tilmeldt Tønder Forsynings genbrugspladsordning. På genbrugspladsen kan du aflevere alle former for sorteret affald, men ikke dagrenovationslignende affald.

Du kan læse mere om virksomheders brug af genbrugspladserne på Tønder Forsynings hjemmeside.

Farligt affald

Farligt affald kan være en trussel for miljøet, hvis ikke det opbevares korrekt. I vores folder "Håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier" kan du læse, hvordan du forsvarligt opbevarer farligt affald og kemikalier. På den måde sikres det, at jord, grundvand, søer og vandløb, det offentlige kloaksystem og luft ikke forurenes, hvis der sker brud på en beholder.

Erhvervsaffaldsgebyr

Alle virksomheder i Tønder Kommune bliver opkrævet et administrationsgebyr for erhvervsaffald. Regningen bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Gebyret for 2016 er 296 kr. ekskl. moms.

Gebyret dækker blandt andet de udgifter til affaldsplaner, affaldsregulativer og administration af anvisningsordninger for virksomheder, kontrakter med relevante anlæg og administration forbundet med konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder.

Administrationsgebyret bliver som udgangspunkt opkrævet hos alle virksomheder, der efter CVR-registret har en p-nummer-adresse i kommunen. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er korrekt registreret i CVR. Det er dit eget ansvar at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Vi har ikke adgang til at rette i registret. Du kan kontrollere dine oplysninger på CVR’s hjemmeside.

Fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Har din virksomhed modtaget en regning, er der mulighed for at søge om fritagelse, hvis:

  • du kan dokumentere, at din virksomhed er blevet opkrævet gebyr på baggrund af en fejl i CVR. Du skal vedhæfte dokumentation i form af registreringsbevis eller udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er altså ikke muligt at få fritagelse, blot fordi du mener, at oplysningerne i CVR er ukorrekte.
  • din virksomhed ikke er momsregistreret eller er en offentlig institution og har en årlig lønsum/omsætning, der ikke overstiger 300.000 kr. Vi har desværre ikke datamæssigt grundlag for automatisk at fritage virksomheder af denne type. Når du søger, skal du vedlægge årsregnskab, der viser, at virksomhedens årlige omsætning ikke overstiger 300.000 kr. Det er den årlige omsætning i 2013, din virksomhed vurderes på.

Selvom en virksomhed på forhånd er fritaget, skal den dog betale administrationsgebyr, hvis den benytter en eller flere af kommunens affaldsordninger, som for eksempel genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen. Virksomheden kan altså godt senere hen få tilsendt en opkrævning, hvis den benytter et af kommunens affaldstilbud.

Ansøgning om fritagelse for administrationsgebyr

Fristen for at søge om fritagelse for administrationsgebyr 2015 var den 25. januar 2016. Fristen for 2016 er endnu ikke fastsat.

Hvis du vil søge om fritagelse, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald".

 

Siden er opdateret:
06.05.2016