Dispensationer fra skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje - Møllegade 23, 6240 Løgumkloster

Frist: 
12. juli 2016

Efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1, jf. § 65, stk. 2 er der meddelt dispensationer til:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af dispensationen. Klagefristen udløber den 12. juli 2016.

Klage skal sendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres klageportal, se www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Samtidig med klagen skal der indbetales et klagegebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.