Forslag til Kommuneplantillæg nr. 57-110 og forslag til Lokalplan nr. 112-110 - Dagligvarebutik ved Søndergade / Munketoft, Bredebro.

Frist: 
28. april 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28. februar 2017 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Dagligvarebutik ved Søndergade/Munketoft, Bredebro

Forslag samlet i et dokument

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 57-110
  • Forslag til lokalplan nr. 112-110
  • MV-screening

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.885 m², omfattende matriklerne nr. 564, 565 og 694 Bredebro, Brede.

Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik til afløsning af den allerede eksisterende dagligvarebutik i Bredebro.

Lokalplanområdet er beliggende i krydset mellem Munketoft, Søndergade og Storegade og byens handelsgade munder således ud i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende øst for Søndergade og er fysisk adskilt fra den mere bymæssige bebyggelse. Det nære miljø nor og øst for lokalplanområdet er præget af de små gamle landsbyhuse og miljøet omkring kirken.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at udvide rammeområde 110.41.1 til at omfatte hele lokalplanområdet og at ændre formåls- og anvendelsesbestemmelser til centerområde. Kommuneplanrammerne afgrænsning justeres i mindre omfang, således at der til centerområde 110.41.1 inddrages yderligere et areal på ca. 1.400 m².

Tønder Kommune har udarbejdet en MV Screening for at afdække behovet for eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering, iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af denne er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes egentlig miljøvurdering, idet planforslagenes realisering ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelse for dette er, at området allerede er i anvendelse som dagligvarebutik og en ny butiksbygning ikke vil ændre væsentligt på den nuværende påvirkning af miljøet, hverken i forhold til støj-/luftforurening eller trafikale forhold.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden den 3. marts 2017 til den 28. april 2017, og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 28. april 2017, ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 påklages.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 31. marts 2017.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem

Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.