Forslag til Lokalplan nr. 115-310 – Bymidten – den ældre bykerne, Løgumkloster

Frist: 
30. april 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28. februar 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag lokalplan i offentlig høring i otte uger.

Bymidten – den ældre bykerne, Løgumkloster

Lokalplanen er udarbejdet for at få en ny samlet bevarende lokalplan for den ældre bymidte i Løgumkloster. Området har indtil nu, delvist været omfattet af seks lokalplaner.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge anvendelsen i området til centerformål, boligområder og fastlægge bebyggelsesregulernde bestemmerlser, optage bevaringsværdige bygninger og samtidig give mulighed for at højne bymiljøet.

Der ændres ikke på den faktiske anvendelse af området, men planen giver milighed for en udvikling som kan styrke bymiljøet, handelslivet og bosætningen, samtidig med at bygningernes ydre bevares.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 18,6 ha som er beliggende nord for kirkegården og afsluttes mod øst at Østergade og Lillegade, mod nordøst af Alleen, nordligst af den tidligere vandmølle i Møllegade og mod vest af Vestergade og Slotsgade.

Lokalplanen er i offentlig høring i perioden fra 5. marts 2019 til den 30. april 2019 og kan ses på www.plandata.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest 30. april 2019, ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for lokalplanen
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år

Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagevejledning - Miljøscreening
Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. april 2019.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på  900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.