Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 72-510 og Lokalplan nr. 129-510 for Ny Skole i Skærbæk

Frist: 
5. marts 2019

Ny Skole i Skærbæk

•    Lokalplan nr. 129-510 og Kommuneplantillæg nr. 72-510

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 6.25 ha og ligger i den syd-vestlige del af Skærbæk. Området afgrænses mod sydøst og sydvest af boligområderne Kagebøl og Rytterfennen. Mod vest ligger der åbne naturarealer og landbrugsjord. Mod nord afgrænses området af sportsarealerne, der knytter sig til Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.

Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen i området til offentlige formål, nærmere betegnet skole og institutionsformål med tilhørende faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer samt øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, der knytter sig til anvendelsen i området.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere en ny skole i området ved at udlægge et nyt rammeområde 510.71.8 til offentlige formål.

Planerne har været i offentlig høring fra den 30. oktober 2018 til den 1. januar 2019. 

I høringsperioden er der indkommet fem indsigelser/bemærkninger. Hovedtemaerne omhandler primært bekymringer vedr. støjpåvirkning fra tilkørselsvejen (Kagebøl) og skolens ankomstareal, gener fra bilos, ønske om tilkørsel fra Termevej i stedet, ønske om forskydning af anskomstarealet længere mod vest samt bekymring vedr. evt. udtyndning af beplantningsbæltet vest/nordvest for Kagebøl.

Dette har givet anledning til enkelte justeringer i lokalplanen. Således er det præciseret, at evt. udtyndning af beplantningsbæltet vest/nordvest for Kagebøl kun må ske under forudsætning af, at beplantningsbæltets lægivende egendskaber ikke svækkes. Der gives desuden mulighed for at etablere et afskærmende beplantningsbælte langs med lokalplanenområdets afgrænsning mod syd og øst, herunder også langs med ankomstvejen.

Ligeledes gives der mulighed for at der kan etableres støjafskærmning i nødvendigt omfang.

Slutteligt er den maksimale bygningshøjde for udsigtstårnet, efter aftale med Miljøstyrelsen, reduceret fra 15 meter til 13,5 meter således at der er overensstemmelse med visualiseringerne og den faktiske højde.

De nævnte justeringer er af skærpende karakter og giver derfor ikke anledning til en fornyet høringsperiode.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den tidligere offentliggjorte miljøscreening og screeningsafgørelsen om at der ikke skal ud-arbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger 
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemfø-relse.

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endeligt vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.