Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 131-510 for Bymidten syd- Svingelen, Skolestien m.fl. Skærbæk

Frist: 
5. marts 2019

Bymidten syd – Svingelen, Skolestien m.fl. Skærbæk

•    Lokalplan nr. 131-510 

Lokalplanen er udarbejdet for at få en ny samlet lokalplan for boligområdet mellem Nissumgade, Mellemgade, Skolestien, Tøndervej, Birkealle, Svingelen og Melbyvej. Det er et område i den sydlige del af bymidten som indtil nu kun delvist har været lokalplanlagt. 

Den nye lokalplan er en bevarende plan og har til formål at fastlægge en lille del af området til centerformål, en del til bolig og erhverv og resten til boligformål. Planen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser og udpege bevaringsværdige bygninger. Der ændres ikke på den faktiske anvendelse af området.

Planområdet omfatter et areal på ca. 8.6 ha i den sydlige del af bymidten. Området afgrænses mod vest af Nissumgade, mod nord grænser det op til det nuværende P-areal syd for Storegade, mod øst af Tøndervej, mod syd af Birkealle og den vestlige del af Melbyvej.

Lokalplanen har været offentlig høring fra den 5. september 2018 til den 31. oktober 2018.

I høringsperioden er der indkommet en indsigelse, der ikke har medført ændringer i planen og en tilkendegivelse fra Ribe Stift om at de ikke har bemærkninger til planen. Der er foretaget mindre redaktionelle tilrettelser.  

Retsvirkninger
Når en lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvids det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.