Kommuneplantillæg nr. 52-740 og Lokalplan nr. 106-740 begge for Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø

Frist: 
31. marts 2017

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, den 28. februar endeligt vedtaget, Kommuneplantillæg nr. 52-740 og Lokalplan nr. 106-740 begge for Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø

Ferie- og fritidsområde ved Rømersvej og Vråbyvej, Rømø

Samlet dokument indeholdende:

  • Kommuneplantillæg nr. 52-740
  • Lokalplan nr. 106-740

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et område ved Havneby, Rømø, bestående af et eksisterende område til ferie- og fritidsformål ved Rømersvej og Vråbyvej. Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til 2 autocamperplader med en kapacitet på henholdsvis 25 og 75 campingenheder, et ledigt areal til fritidsaktiviteter samt ejendommen ved Rømersvej 9A, der anvendes til bolig og enkelte ferielejligheder samt yderligere 3 autocamperenheder.

Det ledige areal til fritidsaktiviteter har tidligere været påtænkt anvendt til en 18-hullers fodboldgolfbane. Nu ønskes der mulighed for at det kan anvendes til autocamperområde.

Kommuneplantillægget sikrer plangrundlaget for lokalplanen ved at præcisere anvendelsen af rammeområde 740.51.9. Der ændres ikke på rammerne for byggeri, zonestatus mv., men udelukkende på antallet af enheder samt præcisering af typen af fritidsaktiviteter.

Lokalplanen har til formål at sikre området anvendelse til helårsbolig samt ferie- og fritidsformål, herunder ferieboliger, campering for autocampere med tilhørende service- og driftsbygninger samt ikke støjende fritidsaktiviteter. Desuden fastlægges bestemmelser for autocamperområdets indretning og beplantning samt for bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der tages hensyn til det omgivende landskab.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 29. november 2016 til den 24. januar 2017.

I høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser imod planlægningen. 2 af de omkringboende har indsendt bemærkninger til afskærmning, trafikforhold og skiltning, og Miljø- og Fødevareministeriet har fået svar på et opklarende spørgsmål om digeetablering, ingen af delene har medført ændringer i planen. Museum Sønderjylland har kommenteret beskrivelse af de arkæologiske forhold, den er herefter justeret.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Konklusionen på den tidligere offentliggjorte miljøscreening om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommunalplanens gennemførelse. Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.