Landzonetilladelse - Løgumkloster

Frist: 
19. april 2019

Efter planlovens § 35, stk. 1 er der meddelt tilladelse til

Tilladelsen kan også ses ved henvendelse i Borgerservice.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 19. april 2019.

Klage skal sendes digitalt til Planklagenævnet via deres klageportal. Klageportalen ligger på www.naevneneshus.dk.

Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyrerne er oplyst i 2016-niveau og pristalsreguleres.

Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.