Nedlæggelse af offentlig vej på matr.nr.447 Branderup ejerlav, Branderup

Frist: 
8. april 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning fra Arla Foods a.m.b.a. om overtagelse af den offentlige vej på matr.nr.447 Branderup ejerlav, Branderup.

Arla er indforstået med at forpligtigelser i forbindelse med vedligehold af vejen og dets tilhørende anlæg på matr.nr. 447 Branderup herefter påhviler Arla Foods.

Tønder Kommune påtænker at nedlægge den offentlige vej på matr.nr. 447 Branderup ejerlav, Branderup. Vejen, som hidtil har været adgang fra kommunevejen Engdraget til matr. nr. 100 Branderup ejerlav, Branderup, udgår i forbindelse med nedlæggelsen som færdselsareal.

På matriklen befinder sig seks parkeringspladser til lastbiler. I forbindelse med overtagelsen af matriklen sikrer Arla, at minimum tre pladser fortsat er til rådighed for lokal lastbilparkering.

Såfremt Arla ønsker at anvende de tre pladser til andet formål, stiller Arla et tilsvarende areal til rådighed andet sted på egen grund.

Lovgrundlag

Tønder Kommunes vurdering.
Tønder Kommune vurderer ikke at nedlæggelsen af kommunevejen på matr.nr.447 påvirker trafikalt, idet vejstrækningen alene fører ind til Arla Foods ejendom Engdraget 4, Branderup.

Endvidere fremgår det af ansøgningen, at Arla Foods sikrer, at minimum tre pladser stilles til rådighed for lokal lastbilparkering.

Indsigelser/bemærkninger.
Krav om at vejen skal opretholdes, skal fremsættes overfor Tønder Kommune inden otte uger, dvs. senest den 8. april 2019. Afviser Tønder Kommune dette krav, kan afgørelsen senest fire uger efter offentliggørelsen kræves indbragt for taksationsmyndighederne.