Tilladelse til indvinding af grundvand Arnumvej 43, 6520 Toftlund

Frist: 
24. juli 2017

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 30 Hønning Ejerlav, Arrild, beliggende Arnumvej 43, 6520 Toftlund

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tilladelse til indvinding af grundvand fra eksisterende boring.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af tilladelsen ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes kommuneplansretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 24. juli 2017. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.