Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring beliggende Hyrup Skovvej 11, 6520 Toftlund

Frist: 
3. april 2018

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse og udvidelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 3. april 2018. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.