Tønder Kommune har godkendt nedennævnte plan administrativet efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen den 6. februar 2019

Frist: 
6. marts 2019

Daginstitution ved Melbyvej, Skærbæk

Lokalplanen er udarbejdet for at udvide og opdatere plangrunlaget for daginstitutionen på Melbyvej.

Melbyvej 9, en tidligere tandklinik og Melbyvej 5, et ubebygget græsareal indarbejdes i lokalplanområdet. Tandklinikken benyttes fremadrettet til institutionsformål og på græsarealet etableres en parkeringsplads til daginstitutionen.

Lokalplan området ligger på Melbyvej i Skærbæk. Området grænser mod nord op til Melbyvej og er placeret i midten af et boligområde. Mod vest findes et gørnt græsareal og sti fra Melbyvej til Fuglekvarteret.

Lokalplanforslaget har været offentlig høring i perioden fra den 3. januar 2019 til den 31. januar 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperiden.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den tidligere offentliggjorte miljøscreenig og screeningsafgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan opnås dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvids det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. 

Klagevejledning
Når en lokalplan og et kommuneplantillæg er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden fire uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.