Udlejningstilladelse - Udlejning af 2,1 ha., del af matr. nr. 33a Tønder, beliggende Sønderport 4, 6270 Tønder, til campering

Frist: 
12. juli 2016

Efter §2 i campingreglementet, jf Lom om sommerhus § 2, stk.2 er der meddelt udlejningstilladelse til

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber den 12. juli 2016.

Klage skal sendes digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres klageportal, se www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Samtidig med klagen skal der indbetales et klagegebyr på 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
I særlige tilfælde kan en borger fritages for at klage via Klageportalen. Læs mere herom i afgørelsens klagevejledning.